Đang tải...

Tiếng Anh
message zalo
Bộ sản phẩm dành cho lợn Bộ sản phẩm dành cho lợn

Bộ sản phẩm dành cho lợn

Bộ sản phẩm dành cho gà Bộ sản phẩm dành cho gà

Bộ sản phẩm dành cho gà

Bộ sản phẩm dành ngan, vịt Bộ sản phẩm dành ngan, vịt

Bộ sản phẩm dành ngan, vịt

Dịch vụ phân tích phòng lab Dịch vụ phân tích phòng lab

Dịch vụ phân tích phòng lab

Nguyên liệu thức ăn chăn nuôi Nguyên liệu thức ăn chăn nuôi

Nguyên liệu thức ăn chăn nuôi

Hỗn hợp cao cấp cho gà siêu thịt

Thức ăn gia cầm dạng mảnh

Hỗn hợp cao cấp cho gà siêu thịt

từ 01 đến 14 ngày tuổi

Hỗn hợp cao cấp cho gà siêu thịt

Thức ăn gia cầm dạng mảnh

Hỗn hợp cao cấp cho gà siêu thịt

từ 01 đến 14 ngày tuổi

Hỗn hợp cao cấp cho gà gột

Thức ăn gia cầm dạng mảnh

Hỗn hợp cao cấp cho gà gột

Từ 01 đến 28 ngày tuổi

Hỗn hợp cho gà thịt

Thức ăn gia cầm dạng mảnh

Hỗn hợp cho gà thịt

từ 01 ngày tuổi đến xuất

Hỗn hợp cho gà thịt

Thức ăn gia cầm dạng viên

Hỗn hợp cho gà thịt

từ 22 ngày tuổi đến xuất

Hỗn hợp cho gà thịt

Thức ăn gia cầm dạng mảnh

Hỗn hợp cho gà thịt

Từ 01 đến 21 ngày tuổi

Hỗn hợp cao cấp cho gà siêu thịt

Thức ăn gia cầm dạng viên

Hỗn hợp cao cấp cho gà siêu thịt

từ 15 đến 28 ngày tuổi

Hỗn hợp cao cấp cho gà siêu thịt

Thức ăn gia cầm dạng viên

Hỗn hợp cao cấp cho gà siêu thịt

Từ 15 đến 28 ngày tuổi

Hỗn hợp cho gà thịt

Thức ăn gia cầm dạng viên

Hỗn hợp cho gà thịt

Từ 21 đến 42 ngày tuổi

Hỗn hợp cao cấp cho gà siêu thịt

Thức ăn gia cầm dạng viên

Hỗn hợp cao cấp cho gà siêu thịt

Từ 29 ngày tuổi đến xuất

Hỗn hợp gà thịt

Hỗn hợp cao cấp cho gà siêu thịt

Hỗn hợp gà thịt

Từ 29 ngày tuổi đến xuất

Hỗn hợp cho gà thịt

Thức ăn gia cầm dạng viên

Hỗn hợp cho gà thịt

Từ 42 ngày tuổi đến xuất

Thông báo
Đóng