Đang tải...

Tiếng Anh
message zalo
Bộ sản phẩm dành cho lợn Bộ sản phẩm dành cho lợn

Bộ sản phẩm dành cho lợn

Bộ sản phẩm dành cho gà Bộ sản phẩm dành cho gà

Bộ sản phẩm dành cho gà

Bộ sản phẩm dành ngan, vịt Bộ sản phẩm dành ngan, vịt

Bộ sản phẩm dành ngan, vịt

Dịch vụ phân tích phòng lab Dịch vụ phân tích phòng lab

Dịch vụ phân tích phòng lab

Nguyên liệu thức ăn chăn nuôi Nguyên liệu thức ăn chăn nuôi

Nguyên liệu thức ăn chăn nuôi

Hỗn hợp dành cho vịt, ngan thịt

Thức ăn dạng viên

Hỗn hợp dành cho vịt, ngan thịt

Từ 01 đến 21 ngày tuổi

Hỗn hợp cho vịt, ngan thịt

Thức ăn gia cầm dạng viên

Hỗn hợp cho vịt, ngan thịt

Từ 22 ngày tuổi đến xuất chuồng

Hỗn hợp cho vịt, ngan thịt

Thức ăn dạng viên

Hỗn hợp cho vịt, ngan thịt

Từ 21 ngày tuổi đến xuất

Thức ăn hỗn hợp cao cấp

Thức ăn dạng viên

Thức ăn hỗn hợp cao cấp

Ngan, Vịt đẻ

Hỗn hợp cho ngan, vịt đẻ

Thức ăn dạng viên

Hỗn hợp cho ngan, vịt đẻ

Ngan, Vịt đẻ

Thông báo
Đóng