Đang tải...

Tiếng Anh
message zalo
Bộ sản phẩm dành cho lợn Bộ sản phẩm dành cho lợn

Bộ sản phẩm dành cho lợn

Bộ sản phẩm dành cho gà Bộ sản phẩm dành cho gà

Bộ sản phẩm dành cho gà

Bộ sản phẩm dành ngan, vịt Bộ sản phẩm dành ngan, vịt

Bộ sản phẩm dành ngan, vịt

Dịch vụ phân tích phòng lab Dịch vụ phân tích phòng lab

Dịch vụ phân tích phòng lab

Nguyên liệu thức ăn chăn nuôi Nguyên liệu thức ăn chăn nuôi

Nguyên liệu thức ăn chăn nuôi

Hỗn hợp cho lợn con theo mẹ

Thức ăn gia súc dạng viên

Hỗn hợp cho lợn con theo mẹ

Hỗn hợp cho  lợn con

Thức ăn gia súc dạng bột

Hỗn hợp cho lợn con

Từ tập ăn đến 15 kg

Hỗn hợp cao cấp cho lợn con siêu nạc

Thức ăn gia súc dạng viên

Hỗn hợp cao cấp cho lợn con siêu nạc

Sau cai sữa đến 15kg

Hỗn hợp cho lợn siêu nạc

Thức ăn gia súc dạng viên

Hỗn hợp cho lợn siêu nạc

Từ 12kg đến 30 kg

Hỗn hợp cao cấp cho lợn siêu nạc

Thức ăn gia súc dạng viên

Hỗn hợp cao cấp cho lợn siêu nạc

Từ 10kg đến 25kg

Hỗn hợp cao cấp cho lợn siêu nạc

Thức ăn gia súc dạng Viên

Hỗn hợp cao cấp cho lợn siêu nạc

Từ 10kg đến 25kg

Hỗn hợp cho lợn siêu nạc

Thức ăn gia súc dạng viên

Hỗn hợp cho lợn siêu nạc

từ 15kg đến 30kg

Hỗn hợp cho lợn áp siêu

Thức ăn gia súc dạng viên

Hỗn hợp cho lợn áp siêu

từ 15kg đến 30kg

Hỗn hợp cho lợn siêu nạc

Thức ăn gia súc dạng viên

Hỗn hợp cho lợn siêu nạc

từ 30kg đến xuất

Hỗn hợp cho lợn thịt

Thức ăn gia súc dạng viên

Hỗn hợp cho lợn thịt

từ 35kg đến xuất

Hỗn hợp cho lợn áp siêu

Thức ăn gia súc dạng viên

Hỗn hợp cho lợn áp siêu

từ 30kg đến xuất

Hỗn hợp cho lợn nái ngoại

Thức ăn gia súc dạng viên

Hỗn hợp cho lợn nái ngoại

mang thai

Thông báo
Đóng